Infos Diaspora

Appel de l'Eglise Anglicane Saint Georges de Paris à tous les malgaches de France

Lundi 9 Octobre 2017

Eglise anglicane - Paris
Eglise anglicane - Paris
L'Eglise Anglicane Saint Georges - Paris 16e - fait un appel à tous les compatriotes de France pour une prière commune pour le pays. Ce message nous est parvenu en malgache.

Ry mpiara Mivavaka,

Miarahaba anareo amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompontsika.

Eo anatrehan'ny aretina mifindra misy any Madagasikara izao, dia rariny sy hintsiny ary adidin-tsika Kristiana no mitondra am-bavaka ny Firenena sy ny vahoaka Malagasy rehetra.

Aiza ny toerana hivavahana? na any an-trano, na eny an--dàlana ka manokana fotoana milamina
Iza no miara mivavaka? Ny rehetra hafaka hanatanteraka izany
Amin'ny firy? Amin'ny 8ora hariva tsy diso na ny asabotsy na ny alahady
"andininy iray + Rainay izay any an-danitra". Hatao isan'andro mandritra ny herinandro amin'io ora voatondro io.

Toy izao manaraka izao ny vavaka iarahantsika manonona nomanin'ny Révérends sy ny mpiandraikitra ny asa pastorale ao Saint Georges.
Alefako mipaingotra ihany koa ity vavaka vavaka ity. Azonareo am-piasaina mivantana koa ny finday hamakiana azy.

Vavaka ho an’i Madagasikara sy ny Malagasy,iharan’ny areti-mifindra Pesta izao

Tompo be famindra fo indrindra ô ! Mivavaka aminao izahay, misolotena ny Malagasy rehetra mpiray tanindrazana aminay. Mifona sy mangata-pamelana amin’ireo fahotanay izay mahatezitra mafy anao ka hanehoanao izao aretin-doza pesta, ao amin’ny firenenay ka mahatonga ny vahoaka hiaina ao anatin’ny tahotra sy fanaintainana. Fantatray Tompo fa tsy mendrika tokoa izahay: mbola tia tena, mialona ny namanay, manambaka ny madinika, mirehareha amin’ny izao fiainana izao, feno fankahalana ny fonay.
Tompo ô noho ny famidram-ponao, henoy ny vavakay.

Mamindra fo aminay Tompo ô, mitaraina aminao izahay, mba hamonjy sy hanafaka anay izay asian’izao aretina mafy sy fahafatesana izao. Aoka hanamasina anay izao fahoriana mangidy izao, ary ambino amin’ny fitahianao lalandava ireo izay mikely aina hamonjy olona amin’ny aretina sy fanaintainana. Mangataka izahay Jesoa mba diovy amin’ny rànao, vonjeo ny Malagasy rehetra, sitrano ny taninay. Na dia mahatsiaro fangirifiriana aza anefa izahay dia aoka ny sitraponao irery ihany no ho tanteraka fa tsy ny anay velively.
Tompo ô noho ny famidram-ponao, henoy ny vavakay.

Tompo ô, mibebaka eto anatrehanao izahay noho ny tsy fahatanterahanay sy ny ditranay. Maloto loatra ny aty anatinay, nefa tsy ho vitanay ny hanova ny fon’olona tsirairay avy. Koa vangio Tompo ny olona rehetra satria Ianao irery ihany no afaka hanadio anay. Tsy misy olona mahajoro irery eo anatrehan’ny fiainan’izao tontolo izao, tsy misy olona mahavita ny tenany. Koa midina Jesoa ô, miandry Anao izahay ary vonona hanaiky izay zavatra rehetra tianao atao aminay.
Tompo ô noho ny famidram-ponao, henoy ny vavakay.

Tompo ô, mitalaho aminao izahay mba avereno ao am-pon’ny Malagasy ny fitiavana, ny fitiavana ny namana, ny fitiavana ny Tanindrazana. Fantatray fa izany no tena banga aty anatinay ka tsy ahafahanay manao soa amin’ny manodidina anay. Tompo ô, ahinjiro ny tànanao hanala ny asan’i Satàna eo amin’ny firenena malagasy izay nametrahanao anay, ary tantano izay hiverina ao aminao ka hanasoa ny taninay sy ny mpiara-belona aminay. Misaotra anao izahay Jesoa raha nomenao fotoana ahafahanay nanandratra izay tonom-bavaka izany.
Tompo ô noho ny famidram-ponao, henoy ny vavakay.

Izany sy izay rehetra mahasoa no angatahanay Aminao, ry Andriamanitra tia Anay.
Ary ampiarahanay izany amin’ilay vavaka nampianarin’I Jesoa anay hoe:

Rainay izay any an-danitra ………
Amena.

Manao mandra-pihaona ho tahian'Andriamanitra

JAMES RASOAMAHENINA
CHURCHWARDEN
N.R.

Infos Diaspora | Brèves Madagascar