Reportage photos: TSENAN' NY GASY SERASERA ETO FRANCE
Merci à Menakely Menabe pour les photos!

T50